White House Responds To Donald Trump's Reaction Tweet On Obama Endorseme...