Kelly Killoren Bensimon hits the beach in a sexy bikini.